logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบรืการจัดทำถุงผ้าพร้อมโลโก้ โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 2562)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (20 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (20 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนการจัดทำขอบเขตวิจัย ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ (20 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ท่ากระดาน (20 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ท่ากระดาน
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้)พร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง นำเกษตรกรศึกษาดูงานหลักสูตรนวัตกรรมระบบการจัดการสวนแบบผสมผสานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมศิลปาชีพ สำหรับโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กพ 6194 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 (20 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (19 พ.ย. 2562)
สกลนคร จัดกิจกรรมให้บริการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2809 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้วันฝนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารของ ส.ป.ก.สฎ, และจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-4502 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 2463 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตามแบบ สขร.1 (19 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลข ส.ป.ก.13000-54-0003-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 22 ใบ โดยเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.จัดประชุมทางไกลออนไลน์(web conference) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (18 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (18 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ (18 พ.ย. 2562)
รมช.กษ. มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ ในงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก (18 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมเตรียมความพร้อมต่อกรอบงานเรดด์พลัส (REDD+ Readiness Preparation Project) (18 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ยโสธร ทำกิจกรรมร้องเพลงชาติหน้าเสาธง 18 พฤศจิกายน 2562 (18 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (18 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (18 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์