logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562 (30 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2562
“ร้อยเอก ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตาก (29 พ.ย. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับ รมช.กษ. จังหวัดตาก (29 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" โครงการ อพ.สธ. (29 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Rubber Expo ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๕ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (29 พ.ย. 2562)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 (29 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตร การถักเปลญวนด้วยผ้า (29 พ.ย. 2562)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (29 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครราชสีมา ร่วมงานเปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา (29 พ.ย. 2562)
กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 (29 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมครุภัณฑ์ หมายเลข ส.ป.ก. 7440-001-0010-57/1628 และ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0010-52/0573 (29 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมหมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0010-57/1628 และ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0010-52/0573 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ หมายเลข ส.ป.ก.7440-001-0010-57/1628 และหมายเลข ส.ป.ก.7440-001-0010-52/0573 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุม คณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี ครั้งที่๑/๒๕๖๒ (28 พ.ย. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทน เลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Rubber Expo (28 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(รุ่นที่๒) (28 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 (28 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP (28 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมหารือการจัดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (27 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสรืมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลุปกญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปดิน (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 พ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอุปกรณ์ออกบูธ (Roll up) จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๒ (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมพิจารณาการจัดตั้งหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (นบต. ส.ป.ก.) (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 3763 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือโครงการส่งเสริมกิจการโคนมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนของชาติ (26 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก.4-01) (26 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงแปรรูป อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Design) (26 พ.ย. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน ส.ป.ก.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2562)
รมช.กษ. มอบที่ดิน ส.ป.ก ๔-๐๑ เผยเปิดโอกาสเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (25 พ.ย. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน The 3rd Asia 4-H Network Conference (25 พ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์