logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (18 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (18 ธ.ค. 2562)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่่ (Field day) และมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 (17 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่1 (17 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2563 (16 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และข้าราชการ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (16 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ปทุมธานี (16 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 บูรณาการร่วมกับงานวันดินโลก ปี 2562 (16 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ครบรอบปีที่ ๓๐ (14 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (14 ธ.ค. 2562)
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธี วันดินโลก 2562 (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ (12 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาทักษะยุวเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงในแบบยุวเกษตรกร (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมจิตสำนึกรักอาชีพการเกษตรแก่ยุวเกษตรกร (12 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนครภายใต้แนวคิด "Zero Toleranceคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (11 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ (11 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัติริย์" ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดบางคูวัดนอก ต.บางคูวัดนอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี (11 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (11 ธ.ค. 2562)
งานวันดินโลก “"Stop Soil Erosion, Save our Future"” (11 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี แต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยราชการที่ 5 ร่วมงาน 100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี (10 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ (9 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ศาลจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (9 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธิวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (9 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (6 ธ.ค. 2562)
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (6 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart.Farmer) ปีงบประมาณ 2563 (6 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (6 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (5 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (5 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ปทุมธานี (5 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบงานเกษตรภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ (4 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรโครงการการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart.Farmer) ปีงบประมาณ 2563 (4 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (4 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรุปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิด มหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน” น้อมรำลึกและสดุดีพระเกียรติคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาดิน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (4 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรฯ (3 ธ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์