logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด - 19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน (6 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด - 19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน (6 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 ก.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรม "KICK OFF ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน" (5 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดหนองคาย (3 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดหนองบัวลำภู (3 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (3 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (3 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (3 ก.ย. 2564)
คณะทำงานขับเคลื่อนการตลาด ระบบการจัดการและขนส่ง (Logistics)สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครปฐม (3 ก.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและเครือข่ายผู้นำเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้การเปลี่ยนแปลง” (3 ก.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
KICK OFF ฟ้าทะลายโจร!!! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 (3 ก.ย. 2564)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีนำโดย นายวิชัย อนันเทพา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "KICK OFF ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด - 19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างการพึ่งตนเองระดับครัวเรือนและชุมชน ใช้ดูแลรักษาสุขภาพ ต่อสู้โรคโควิด-19 เบื้องต้น และมอบกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกร จำนวน 244 ราย 2,440 ต้น และมีแผนมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 1,500 ราย 15,000 ต้น
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง การสูญหายของหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (3 ก.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (3 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำหมุดหลักเขตที่ดิน ส.ป.ก. (หมวด 13 หมายเลข 5001-7000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมพิชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมุดหลักเขตที่ดิน ส.ป.ก. (หมวด13 หมายเลข 5001-7000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ ฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด - 19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน (3 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์