logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ มอบวัสดุการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการจัดฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม(Zoom Meeting) หลักสูตร "การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์์ (22 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมถ่ายทำประชาสัมพันธ์ วีดีโอ VTR Presentation ที่ดินพระราชทานจังหวัดฉะเชิงเทรา (21 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ (17 มิ.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมถ่ายทำประชาสัมพันธ์ วีดีโอ VTR Presentation ที่ดินพระราชทานจังหวัดปทุมธานี (17 มิ.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวชนิสรา เกตุแก้ว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ผ่านแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์รับผิดชอบพื้นที่ 17 จังหวัด (17 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุม คปอ.ลำปลายมาศ ครั้งที่ 1/2564 (16 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กิจกรรมมอบวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้)” (16 มิ.ย. 2564)
ปล่อยสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (16 มิ.ย. 2564)
นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่” (15 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) มอบพันธุ์ไม้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (10 มิ.ย. 2564)
นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่ง-มอบรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดระนอง (9 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 (8 มิ.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวเทพิน รัตนา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ เข้าร่วมงานส่งมอบสระเก็บน้ำในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด (8 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 (8 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินจัดกิจกรรม วันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” (7 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการสมทบงบประมาณฯ (7 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรใน คปจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 (1 มิ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปอ.) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 (1 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (25 พ.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (24 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ซักซ้อมทำความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี (20 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (20 พ.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 20,000 กล้า (19 พ.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานีร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (17 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 (27 เม.ย. 2564)
ชะลอการมาติดต่อราชการช่วงการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด - 19 (19 เม.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมถ่ายทำ โครงสร้าง Clip โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. (8 เม.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปในสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (8 เม.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 (7 เม.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” (7 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เม.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564 (31 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน มอบปัจจัยการผลิตต้นกล้าดาวเรืองแก่กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (31 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.เลย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” (31 มี.ค. 2564)
“วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564” (31 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 (31 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (31 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมอบรมการแปรรูปชาสมุนไพรให้แก่นักเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (31 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของผู้ได้รับการจัดที่ดินฯ (31 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์