logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เตรียมพบกัน! โฉมใหม่เว็บไซต์ ส.ป.ก.!! (25 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (25 พ.ย. 2564)
สำนักบริหารกองทุน ประชุมการเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ ของตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักบริหารกองทุน และการทบทวนบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารกองทุน (25 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน การปรับปรุงสถานที่ ณ บริเวณโฉนดเลขที่ ๑ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (25 พ.ย. 2564)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน การปรับปรุงสถานที่ ณ บริเวณโฉนดเลขที่ ๑ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกษตรกร ขั้นที่ 3 พัฒนาคุณภาพสินค้าและมาตรฐาน (25 พ.ย. 2564)
น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 พ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (25 พ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ลงตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการขุดลอกหนองทำนบ (บางส่วน) (25 พ.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (25 พ.ย. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำแห่งที่ 3 แปลงที่ดินที่ได้รับการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงบริษัทเขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ 3503216 (25 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประกาศฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (25 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 พ.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (25 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ส.ป.ก.สงขลา (24 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานฯ กรณีขอใช้ที่ ส.ป.ก. สร้างถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และด่านศุลกากรประเทศมาเลเซีย (24 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. เข้าให้ข้อมูล กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ศรีสะเกษ (24 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (24 พ.ย. 2564)
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี (24 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติใชในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินแห่งที่ี่ ๒ บ้านดงตากิต อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยยวิธีคัดเลือก(25 ต.ค.64) (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินแห่งที่ี่ ๓ บ้านดงตากิต อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยยวิธีคัดเลือก(25 ต.ค.64) (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง(19 ต.ค.64) (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี รวมพลัง ร่วมใจ ปลูกตะไคร้ในแปลงสาธิต เตรียมการงานพิธีเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (23 พ.ย. 2564)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (23 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. เข้ม! ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคาร ส.ป.ก. สร้างความเชื่อมั่น (23 พ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบบต่อเนื่อง จำนวน 20,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (23 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (23 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนา แปลงโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑ (22 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นั่งประธานฯ พิจารณาข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (22 พ.ย. 2564)
ร่าง ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 พ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์