logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (14 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ครบรอบปีที่ ๓๐ (14 ธ.ค. 2562)
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (14 ธ.ค. 2562)
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (14 ธ.ค. 2562)
รมช.กษ มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ และสินเชื่อกองทุนฯ พัฒนาอาชีพ ให้เกษตรกร จ.บึงกาฬ (13 ธ.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ส.ป.ก.กระบี่ (13 ธ.ค. 2562)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก ลงพื้นที่ร่วมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต (เขตตรวจราชการที่ ๑) คณะที่ ๒ พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความเหมาะสมใน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Fax จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปปฏิบัติราชการ ณ ส.ป.ก. จังหวัดพะเยา (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการคลินิกเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำวัสดุที่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใขเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (13 ธ.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 13 โครงการ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ จังหวัดบึงกาฬ (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (12 ธ.ค. 2562)
ชาวกระบี่เตรียมเฮ ส.ป.ก. เร่งออกแบบผังชุมชนที่อยู่อาศัยในที่พื้นยึดคืนจากบริษัทเอกชนให้เป็น Smart City ชุมชนน่าอยู่ (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ดูแลระบบที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Foxpro ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กถ 3893 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌช 1440 กทม. โดยเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดหมายเลขทะเบียน ฌข 3848 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม Printer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธี วันดินโลก 2562 (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.เลย ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือ (12 ธ.ค. 2562)
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ปทุมธานี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาทักษะยุวเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงในแบบยุวเกษตรกร (12 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมจิตสำนึกรักอาชีพการเกษตรแก่ยุวเกษตรกร (12 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้ายางรองพื้นรถยนต์ราชการ ชย 8261 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 8261 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์