logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล (ส.ป.ก.ปัตตานี) โดยเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข 1578 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.กาญจนบุรีได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2563 (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ สำนักบริหารกองทุน (19 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ (กกก.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (19 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข ฐานข้อมูลที่ดินและข้อมูลสารบบที่ดิน (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) จำนวน 1,388 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ประชุมรับฟังคำชี้แจงแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "ALRO SMART : องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ" (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษขาว Coated Inkjet color จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 3กส1734 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 8กณ8256 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2563 และเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2/2563 (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ราชการ (19 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเก้าอี้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการปฏิรูปเกษตรในยุค ๔.๐ แก่เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน จังหวัดพะเยา (18 ธ.ค. 2562)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๓ (เขต ๑๖,๑๘) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ (18 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กษ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (18 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมตัดสินผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ๔๕ ปี (18 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการยุวเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (18 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการยุวเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (18 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (18 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (18 ธ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 [197] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์