logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ (6 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (6 ม.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามแบบ สขร.1 (6 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรที่ 1 พัฒนายกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน (6 ม.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กฉ 3182 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 2563)
รมว.กษ. แถลงนโยบายแนวทางปฏิบัติงานปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (3 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมลงนามถวายพระพรฯ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (3 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมุกเครื่องพิมพ์) (3 ม.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ (3 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานคนงาน (คนทำสวน) (3 ม.ค. 2563)
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS (3 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3 ม.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562) (2 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 (2 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าเตรียมรับเสด็จฯ (2 ม.ค. 2563)
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าเตรียมรับเสด็จฯ
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดภายใน - ภายนอก ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กร 1909 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายสำหรับโครงการสร้างเสริมจิตสำนึกรักอาชีพการเกษตรแก่ยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกรักอาชีพการเกษตรแก่ยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (2 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดินและแปลงโฉนดเลขที่ ๑ (27 ธ.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมหิ้วปิ่นโตรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (27 ธ.ค. 2562)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมเตรียมความพร้อมนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ระดับประเทศ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ (27 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำอำเภอสีคิ้ว (27 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำอำเภอสีคิ้ว โดยท่านปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ แป้นถนอม เข้าร่วมงาน จัดนิทรรศการคลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.) ให้คำอธิบายและกฎหมาย ส.ป.ก. และแจกเอกสารใบ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีคิ้วประมาณ 20 ราย
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2563 (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน เดือนมกราคม 2563 (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 2563 (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.สระแก้ว (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเดือน ธันวาคม 2562 สำหรับรถทะเบียน นข 1889 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์