logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 (10 ม.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ิดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation:COO) (10 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสามไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน หร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 7046 อจ (10 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเหมาซ่อมแซมอ่างล้างมือห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) (10 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (10 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา (9 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมวางแผนพัฒนาพื้นที่ จังหวัดราชบุรี (9 ม.ค. 2563)
ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 ม.ค. 2563)
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ พร้อมคำอวยพรแก่ ส.ป.ก. (9 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ สู่การปฏิรูปเกษตกรไทยยุค ๔.๐ แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
การประชุมหารือเรื่องการกำหนดแนวทางการใช้งานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัตืงานให้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (9 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (9 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (9 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (9 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (8 ม.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัด (8 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (8 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมความพร้อมหารือกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (8 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์