logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรรี่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข 3848 กทม. 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ แปลง(No 2879) ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก. ที่ 72140-001-0010-54/0977 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 2 (14 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (13 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร” (13 ม.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการปฏิรูปเกษตรในยุค ๔.๐ แก่เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย (13 ม.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี ๒๕๖๓ (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 8 กณ 8250 กทม. (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 กษ 3195 กทม. (13 ม.ค. 2563)
รมช.กษ. ลงพื้นที่มอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ (ส.ป.ก. ๔-๐๑) แก่เกษตรกร จ.เชียงราย (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) (13 ม.ค. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แบบ สขร. 1 เดือน ธ.ค. 62 (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 1 (13 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ที่เสียชีวิต (12 ม.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป..ก.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ (11 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีรับสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพสกนิกร ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (11 ม.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (10 ม.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จ.เชียงราย (10 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยรับเทศกาลปีใหม่ (10 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562) (10 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์