logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓ (17 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 5 (17 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 (16 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลยเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่จังหวัดเลย (16 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 4 (16 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 3 (15 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 2 (14 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 1 (13 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีรับสมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพสกนิกร ณ.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (11 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 (10 ม.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ิดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation:COO) (10 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (9 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (9 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (7 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ (6 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (6 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรที่ 1 พัฒนายกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน (6 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าเตรียมรับเสด็จฯ (2 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำอำเภอสีคิ้ว (27 ธ.ค. 2562)
กิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และโครงการคลินิกเกษตร (26 ธ.ค. 2562)
พิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๒ (26 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2563 (26 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ.) ครั้งที่ 3/2562 (25 ธ.ค. 2562)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 (24 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1/2563 (24 ธ.ค. 2562)
โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร “การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด” (23 ธ.ค. 2562)
พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) พร้อมมอบเช็คสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่กลุ่มเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน (23 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (20 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ตราดจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการสานกระเป๋าหรือตะกร้าจากเส้นพลาสติก (20 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ตราด จัดโครงการศึกษาดูงานการทำพรมเช็ดเท้า (20 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อช่วยผสมเกสรไม้ผล (20 ธ.ค. 2562)
“โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” (20 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดินโลก (20 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 (20 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.กาญจนบุรีได้ดำเนินการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2563 (20 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 2/2563 และเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2/2563 (19 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (19 ธ.ค. 2562)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง Smart Farmer กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 (19 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการยุวเกษตรกรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (18 ธ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์