logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมประกวดการแปรรูปอาหารจากเนื้อโคขุน งานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร (18 ม.ค. 2563)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (ส.ป.ก.ยโสธร) ร่วมงานโครงการพัฒนาแและยกระดับงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในการนี้ ส.ป.ก.ยโสธร ได้ร่วมกิจกรรมการออกร้านในงานดังกล่าว ของกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอกุดชุม พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่โคขุนหนองแหน ซึ่งจัดกิจกรรมประกวดการแปรรูปอาหารจากเนื้อโคขุนหนองแหน โดยสนับสนุนเนื้อโคขุนในการแปรรูปอาหารเมนูต่างๆ พร้อมเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัมนาการเลี้ยงโคขุนต้นน้ำ ไปสู่การแปรรูปอาหารได้อย่างมีคุณภาพ
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๕ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (17 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (17 ม.ค. 2563)
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อกษตรกรรม (อสปก.) และพัฒนาผู้แทนกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด(คปจ.) ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓ (17 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 1 ปี 63 (17 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง (17 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 5 (17 ม.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 ม.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (16 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (16 ม.ค. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562 (16 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 (16 ม.ค. 2563)
(ร่าง)ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ แปลง 2879 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หลัง (16 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลยเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่จังหวัดเลย (16 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (16 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.สระแก้ว ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 (16 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 4 (16 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563 (16 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ม.ค. 2563)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (15 ม.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (15 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมหารือชี้แจงข้อเท็จจริงกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (15 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนรู้ แปลง 2879 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (15 ม.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) (15 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (15 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิล (15 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์