logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (27 ม.ค. 2563)
ร่วมพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (27 ม.ค. 2563)
นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์งาน ส.ป.ก.ในรายการ "ร่วมสร้างประเทศไทย" สวท.ยโสธร F.M.90 MFz. (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (27 ม.ค. 2563)
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน 1 กท 4311 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดืนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กจ 648 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม เพื่อต้อนรับ รมช.กษ. ตรวจราชการ จ.จันทบุรี (26 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ ๗ (25 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (24 ม.ค. 2563)
เข้าร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (24 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้การให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 (24 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (24 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (24 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (24 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ส.ป.ก. ที่ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๑๐-๕๒/๑๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เป็นประธานกล่าวปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดนครนายก (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ” ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับสำนักงบประมาณ (23 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้(No 2879) ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (23 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ี่่ี่ี่ี่ีMobile Unit ที่ 2/2563 (23 ม.ค. 2563)
นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกฎหมาย กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ กลุ่มงานช่างและแผนที่ และฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563 (23 ม.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (23 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พัทลุง มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ให้โอวาทและมอบเช็ค ให้แก่พี่น้องเกษตรกร (23 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (23 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.สระแก้ว (23 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์