logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวาริชภูมิ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (30 ม.ค. 2563)
การอบรม หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเม็ก ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (30 ม.ค. 2563)
จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (30 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครร่วมกับปลัดปกครองอำเภอบ้านม่วง ผู้ปกครองท้องที่ หมู่ที่ ๘ บ้านสรศรี ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครร่วมปักป้ายคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ กรณีเกษตกรกระทำผิดระเบียบ (30 ม.ค. 2563)
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (30 ม.ค. 2563)
จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (30 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (30 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ ส.ป.ก.พัทลุง (29 ม.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2563 (29 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮข - 6706 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล (29 ม.ค. 2563)
ศทส.จัดกิจกรรม ICT SMART RUN ณ สวนรมณีนาถ (29 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-7855 สระแก้ว (29 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายในเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (29 ม.ค. 2563)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีี (29 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาด(พื้นที่ คทช. ๙ จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (28 ม.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามการลงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินป่าเกาะพยาม เกาะช้าง และวัดป่าพรรั้ง ณ ส.ป.ก.ระนอง (28 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)
(ร่าง)ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างศูนย์บริการชาชน ชั้นครึ่ง ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ม.ค. 2563)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จำนวน 1 หลัง (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นครึ่ง ส.ป.ก.ศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ม.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแปรรูปเศษเนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มมูลค่า (28 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2563)
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์