logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.พ. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ชัยนาท (5 ก.พ. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.อ่างทอง (5 ก.พ. 2563)
ประชุมคณะทำงานฝ่ายติดตามประเมินผลการจัดงาน การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 45 ปี ครั้งที่ 1/2563 (5 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. จัดการประชุมโครงการ “หนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ” (5 ก.พ. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (5 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและอาหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ๔๕ ปี (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย ชั้น 2,3 อาคารสุวรรณะชฏ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2563 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา จัดประชุมสร้างการรับรู้ การทำเกษตรพันธะสัญญา (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลังเปล่าเลี้ยงผึ้ง พร้อมขาตั้ง จำนวน 20 ลัง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอบรเชิงปฏิบัติการ จำนวน 9 รายการ (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ส.ป.ก. ทะเบียน นข 805 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,312.55 บนท (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ศึกษาดูงานหลักสูตรการทำเกษตรอินทรีย์และพืชผสมผสานในสวนยางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (5 ก.พ. 2563)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่๔/๒๕๖๓ (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เห็ดหูหนูจากขอนไม้ และการทำโรงเพาะ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรม พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรม พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะฝาสวิง) จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (5 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไวนิลภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า) ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 9994 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื่้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามงานรอบที่ ๑ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จังหวัดเชียงราย  (4 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (4 ก.พ. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (4 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) จากระบบจัดที่ดินออนไลน์ และการใช้งานข้อมูลแผนที่ด้วยโปรแกรมQGIS" รุ่นที่ ๑ (4 ก.พ. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร (4 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of the Year (4 ก.พ. 2563)
กลุ่มตรวจและประสานราชการ จัดประชุมเรื่อง การจัดทำคู่มือการตรวจราชการ ส.ป.ก (4 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เสื้อโปโล 45 ปี ส.ป.ก. (4 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สินเชื่อโครงการเงินกองทุน (4 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 [184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์