logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเกจ์น้ำมัน และตรวจเช็คแตรไม่ดัง รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กง 5966 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะขง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์ กม 2923 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คคอมแอร์รถยนต์ราชการ คันหมาเยเลข นข 2697 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562) (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน กจ 8886 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ส.ป.ก.เลย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ส.ป.ก.เลย จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กย-5405 สงขลา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดศึกษาดูงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ แปลง (No 2879) ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อฝึกอบรม (13 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 12 (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (13 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (12 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จ.ราชบุรี (12 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ร่วมรับฟังเวทีระดมความคิดเห็น ทบทวนแผนงาน โครงการ และเป็นประธานในการปิดสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำคำของบประมาณ ปีพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ (12 ก.พ. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุม กรณีหาแนวทางให้ความช่วยเหลือการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร (12 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าทะเบียน 4กส-2617 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการศึกษาดูงานการเลี้ยงชันโรงและการแปรรูปกาแฟ (12 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประกอบการฝึกอบรม (12 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.นครราชสีมาเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว (12 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 11 (12 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน นข 1324 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๓ และการจัดทำคำของบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ จ.ชลบุรี (11 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ณ หน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร (11 ก.พ. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (11 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์