logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้า (18 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (การประชุม คปจ. และ คปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส.ป.ก.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 15 (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กค 7467 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กค 7467 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการที่ดินพระราชทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (17 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ (รอบที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (17 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.แสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ ๑๑๙ ปี (17 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (17 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ร่วมคณะ รมช.กษ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และมอบส.ป.ก.๔-๐๑ (17 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ร่วมคณะ รมช.กษ. ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร (17 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและหอถังน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในแปลงที่ดิน No.44 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แปลง No.14 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (17 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ขอเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (17 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 14 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรม พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรม พัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (14 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่เกิดจากการเผาไร่อ้อย ตอซังข้าว และวัชพืชทางการเกษตรครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (14 ก.พ. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลาชีพ) (14 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (14 ก.พ. 2563)
ปักป้ายคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครเรื่องสั่งให้สิ้นสิทธิและให้เกษตรกรพร้อมบริวารออกจากที่ดิน (14 ก.พ. 2563)
กิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำจังหวัดสกลนคร (14 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงหใญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,700.00 บาท (14 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 26,250.00 บาท (14 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2563)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในระยะสั้นให้กับเกษตรกร (14 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 13 (14 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ปทุมธานี (14 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์