logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถบัส) พาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน 2วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 2563)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๖๓ (21 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่สอง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ตซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 5กอ-7671 กทม. (21 ก.พ. 2563)
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภายใต้แบรนด์ "ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม" ณ บ้านปลาค้าว หมู่ ๑๐ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว ณ บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (21 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (รอบที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (21 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน ส.ป.ก.ภูเก็ต และ ส.ป.ก.พังงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (21 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศุูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดลำพูน ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (21 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องการประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (21 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์เอกสารสี จำนวน 1 เครื่อง (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ก๊อกกดน้ำดื่ม จำนวน 2 ตัว (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (20 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมสวนนวัตกรรมการปลูกผลไม้ดินภูเขาไฟ ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ ๑๓ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (20 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ หมู่ ๘ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ (20 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน ส.ป.ก.ระนอง ปีงบ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ ๑ (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ ๓ (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (20 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมออกบริการเกษตรกรให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (20 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมคู่สายโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เลขหมาย (20 ก.พ. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ส.ป.ก.เลย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ส.ป.ก.เลย จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562 (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2562 (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 (20 ก.พ. 2563)
แบบสรุปราคากลางวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงชุมชน แปลง 4341 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (20 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์