logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562 (20 ก.พ. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2562 (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 (20 ก.พ. 2563)
แบบสรุปราคากลางวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงชุมชน แปลง 4341 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (20 ก.พ. 2563)
ร่างขอบเขตของงานซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 1,326.135 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรในแปลงชุมชน แปลง 4341 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (20 ก.พ. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงบา และ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ ๒ (20 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเส้นไหมน้อยเส้นยืน (ไหมจุลควบสี่) จำนวน 5 ก.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำมุม ALRO Smart ตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมชี้แจงกฤษฎีกาต่อร่างประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.พังงา (19 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (19 ก.พ. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก. ชุมพร (19 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และระบบบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 8261 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คกระจกรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กม 2923 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. เดินหน้าบูรณาการแก้ไขปัญหาดอยแม่สลอง (18 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมย่อยกลุ่มการเงินและพัสดุ (18 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๓ และการจัดทำคำของบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ จ.เชียงราย (18 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้า (18 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (การประชุม คปจ. และ คปอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์