logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายแนะนำเส้นทาง พร้อมเสา คสล. และป้ายจราจร พร้อมติดตั้ง ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงชุมชน แปลง 4341 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 รายก (3 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายแนะนำเส้นทาง พร้อมเสา คสล. และป้ายจราจร พร้อมติดตั้งในการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยผิวจราจรหินลุกในแปลงชุมชน แปลง 4341 จำนวน 12 สาย ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (3 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (2 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2562 (2 มี.ค. 2563)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (2 มี.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 มี.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมชี้แจงมอบนโยบายจัดการภัยแล้งและเก็บน้ำฤดูฝนปี ๖๓ (2 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายหลังคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นในเรื่องเสร็จที่ ๑๒๔/๒๕๖๓ (2 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำตรายาง (2 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถบัสสองชั้นปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน ระยะเวลาจ้าง 2 วัน (2 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 1552 ปน (2 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อ คสล.) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข-1551 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุง-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-7855 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเพื่อเผยแพร่ (28 ก.พ. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก จำนวน 6 รายการ และประกาศราคากลาง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาชุดโปรแกรมภูมิสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (28 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมเตรียมการ ก่อนร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (28 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน 4กส-2616 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามความก้าวหน้า “โครงการ ๑ ชุมชน ๑ แหล่งน้ำ” ตามนโยบายรัฐบาล ณ ส.ป.ก. พะเยา (28 ก.พ. 2563)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (28 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป (28 ก.พ. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุดบาก (28 ก.พ. 2563)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสกลนคร (28 ก.พ. 2563)
พิธีการตรวจความพร้อมทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (28 ก.พ. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฎิบัติงานด้านคนงาน (คนทำสวน) (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (28 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (28 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ห้วยเขย่ง) (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์