logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดลำพูน ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดลำพูน ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (10 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยก้านเหลือง บ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานให้ ส.ป.ก.เพชรบุรี จำนวน 4 อัตรา (10 มี.ค. 2563)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ และการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ครั้ง๓ (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยก้านเหลือง บ้านห้วยผักขะ หมู่ที 4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนกรองดีเซลรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 9459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้จัดทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และจัดทำป้ายติดกล่องใส่แฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-06ก) จำ (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องและอะไหล่ที่จำเป็นรถยนต์ราชการ ขย-6704 สงขลา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 17 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟ้ฟ้าและวิทยุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ 3270 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ กษ. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการฯ ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9 มี.ค. 2563)
รมช.กษ.ประภัตร โพธสุธน ประชุมจัดงาน "มหกรรมเกษตรสร้างชาติ" เปิดพื้นที่บ้านควายฟรี!! จัดนิทรรศการ ๔ อาชีพทางเลือกสร้างรายได้เกษตรกร พร้อมปูฐานเป็นศูนย์เรียนรู้ มุ่งอบรมเข้มข้น แบบครบวงจร ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (9 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (9 มี.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดนัด ส.ป.ก.” (9 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ประตูกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร - ตัดอ้อยลดมลพิษและงาน Field Day จ.สระแก้ว (9 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะฯตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (9 มี.ค. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (9 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนรู้ พื้นที่ชุมชนที่ 7 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (9 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ชุมชนที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (9 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์