logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฎิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้า (18 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 15 (18 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 14 (17 ก.พ. 2563)
ปักป้ายคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครเรื่องสั่งให้สิ้นสิทธิและให้เกษตรกรพร้อมบริวารออกจากที่ดิน (14 ก.พ. 2563)
กิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำจังหวัดสกลนคร (14 ก.พ. 2563)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในระยะสั้นให้กับเกษตรกร (14 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 13 (14 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ปทุมธานี (14 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (13 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดศึกษาดูงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (13 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 12 (13 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.นครราชสีมาเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว (12 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 11 (12 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ณ หน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร (11 ก.พ. 2563)
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (11 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 10 (11 ก.พ. 2563)
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (7 ก.พ. 2563)
ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (7 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (6 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ (6 ก.พ. 2563)
ร่วมต้อนรับนายกฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๑ (6 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (6 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับรองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (6 ก.พ. 2563)
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.เลย จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานีร่วมกิจกรรมมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(ปลาตะเพียนและปลานิล1,000ตัว) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง (6 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา จัดประชุมสร้างการรับรู้ การทำเกษตรพันธะสัญญา (5 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สินเชื่อโครงการเงินกองทุน (4 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2563 (4 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2563 (4 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูู้้สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (3 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (3 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย (3 ก.พ. 2563)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (31 ม.ค. 2563)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (31 ม.ค. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวาริชภูมิ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (30 ม.ค. 2563)
การอบรม หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเม็ก ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร (30 ม.ค. 2563)
จัดประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (30 ม.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์