logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองจดหมาย จำนวน 7000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ชุด, พัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว โทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องเสียงลากจูง จำนวน 1 เครื่อง และซื้อเครื่องทำน้ำร้อนเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปราชญ์ตามรอยพ่อ มอบปัจจัยการผลิตและเงินกู้กองทุนปฏิรูปที่ดินฯ (15 มี.ค. 2563)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ มอบปัจจัยการผลิต และ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร จ.อุบลราชธานี (15 มี.ค. 2563)
ผู้ช่วยรัฐมนตรี และรองเลขาฯ ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.อุบลราชธานี (14 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ติดตาม ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ไม้ผล) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตำบนคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (14 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (14 มี.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.๔-๐๑ และลุยปักป้ายยึดคืนพื้นที่ ณ จ.สุราษฎร์ธานี (13 มี.ค. 2563)
ร้อยเอก ธรรมนัส ปักป้ายยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. จ.กระบี่ ที่ถูกครอบครองผิดกฎหมาย (13 มี.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ต้อนรับ รมช.กษ. ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (13 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (13 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (13 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น triton หมายเลขทะเบียน 5 กอ 7683 กรุงเทพมหานคร (13 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (13 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามโครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ (13 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ติดตามได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ส.ป.ก.อุทัยธานี และลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) อุทัยธานี (13 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมกิจการวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ และแปลงเกษตรกรรม (ลำไย) ในที่ดินพระราชทาน ณ บ้านคลอง ๓๐ หมู่ ๖ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (13 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแก้ไขปัญหาเกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (13 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.นครราชสีมา ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังบ้านโคกกรวด (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ ๘ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค. 2563)
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการยึดคืนพื้นที่ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเปลี่ยนกุญแจประตูห้องของปกิรุปที่ดินจังหวัด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุสำนักงาน (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์