logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมและปฏิบัติโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้การจัดที่ดินในพื้นที่ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2563 (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม คปจ. ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น CRG-325 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบน้ำบาดาล ส.ป.ก.ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ร่างประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (16 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (16 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดดินขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5.5 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มี.ค. 2563)
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ประจำปี 2563 (16 มี.ค. 2563)
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ประจำปี 2563 (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดบัญชีวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาสักยภาพเกษตรในเขตปกฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแก๊สหุงต้ม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กฉ 2463 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (16 มี.ค. 2563)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.สุรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของผู้ได้รับการจัดที่ดินอำเภอหนองเสือ ครั้งที่1/2563 (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรายงานการประชุมคปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์