logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) จำนวน 1 เครื่อง (19 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด (19 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำ (19 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2563 (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2563 (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประปีงบประมาณ 2563 (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตัดสติกเกอร์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)หลักสูตร"การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการปลูกพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถพาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverte (19 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๔๓ รายการ (18 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคารสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว และลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ บ้านหนองมะอึ หมู่ ๔ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (18 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2563)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับการเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง มาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (18 มี.ค. 2563)
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน "กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563" (18 มี.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (18 มี.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมผู้บริหาร ส.ป.ก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง มาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (18 มี.ค. 2563)
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคาร ส.ป.ก.พัทลุง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) (18 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.พัทลุง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกลำห้วยม่วงบ้านโนนสวรรค์ ม.2 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (18 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.พัทลุง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกลำห้วยม่วงบ้านโนนสวรรค์ ม.2 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (18 มี.ค. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (18 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.สุโขทัย (18 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์