logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยก้านเหลือง บ้านห้วยผักขะ หมู่ 4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (e-Biding) (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและนวัตกรรมไฟฟ้าฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อนแบบฝังพื้นพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 95,000.00 บาท (20 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อถังดับเพลิงบรรจุผงเคมี จำนวน 2 ถัง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณา และครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กพ 6194 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กร 1909 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 9994 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กร 1909 พระนครศรีอยุธยา จำนวน1ลูก (20 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบเบรคของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 9994 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ ๑ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (19 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมไร่นาสวนผสม (ข้าว, มะยงชิด, มะม่วง) ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านโซกเปือย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด ณ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (19 มี.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ตั้งจุดคัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 บริเวณประตูทางเข้าและในอาคารสำนักงาน (19 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (19 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมเฝ้าระวังป้องกัน covid-19 "ล้าง-เลี่ยง-ลด" (19 มี.ค. 2563)
ประชุมหารือมาตรการแนวทางในการดำเนินงานเรื่องด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ ภายในหน่วยงาน ส.ป.ก. (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ซื้อรถขุดดิน ขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5.5 ตัน จำนวน 1 คัน (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อนิสสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง มาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุสำนักงาน (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการปรับปรุงภูมิศน์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 7 เครื่อง (19 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [166] 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์