logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกลำห้วยม่วงบ้านโนนสวรรค์ ม.2 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (18 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.พัทลุง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดลอกลำห้วยม่วงบ้านโนนสวรรค์ ม.2 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (18 มี.ค. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (18 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.สุโขทัย (18 มี.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (17 มี.ค. 2563)
ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (17 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14 ตัว (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ภารกิจงานพัฒนาแหล่งน้ำ ณ บ้านนาแพะ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (17 มี.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (17 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถกระบะบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถกระบะบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครือง และตรวจเช็คซ่อมประตูรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 2697 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน กฉ 2463 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
นายสุรทิน พิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฝายสำนักสงฆ์พุทธสิงขร (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,150.00 บาท (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพัทลุง โดย ส.ป.ก. พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส.ป.ก. พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพัทลุง โดย ส.ป.ก. พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส.ป.ก. พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมและปฏิบัติโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้การจัดที่ดินในพื้นที่ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2563 (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม คปจ. ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น CRG-325 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์