logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้จัดประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) กับ ส.ป.ก.นครสวรรค์ เพื่อประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ และเป็นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (25 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามการดำเนินงานมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (25 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 10 ชุด (25 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. ผ่านระบบ Web Conference (25 มี.ค. 2563)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. ผ่านระบบ Web Conference (25 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 334,400.00 บาท (25 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.สุโขทัย และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.ชลบุรี เข้าตรวจสอบและประเมินสภาพที่ดินจากการลักลอบขุดตักทรายในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 แปลง (25 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจักทำมุม ALROSMART (25 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายทำเนียบบุคลากร พร้อมติดตั้ง (25 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2563)
ราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (25 มี.ค. 2563)
ราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยม่วง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (25 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถลากจูง พร้อมพ่วง ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมรั้วคอนกรีต+ประตูพร้อมทาสีปูนด้านหน้าพร้อมป้ายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (24 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (24 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค (แบบมีเข็ม) (24 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรม Mobile unit ครั้งที่ ๘ (24 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรม Mobile unit ครั้งที่ ๙ (24 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรม Mobile unit ครั้งที่ ๑๐ (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการประชุม คปจ. (24 มี.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศตามบัญชีนวัตกรรมไทยด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโท่รคมนาคม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์