logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ 2563 (12 มี.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.ปทุมธานี ตรวจสอบการถือครอง ต.บึงกาสาม ต.บึงบา ต.หนองสามวัง ต.นพรัตน์ ต.ศาลาครุ ณ ส.ป.ก.ปทุมธานี (11 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 17 (10 มี.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (9 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ 16 (9 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมงานวันสถาปนา 45 ปี ส.ป.ก. (7 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรม Mobile unit ครั้งที่ 5 (4 มี.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรม Mobile unit ครั้งที่ 6 (4 มี.ค. 2563)
โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (3 มี.ค. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุดบาก (28 ก.พ. 2563)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสกลนคร (28 ก.พ. 2563)
พิธีการตรวจความพร้อมทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง (28 ก.พ. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 (28 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ห้วยเขย่ง) (28 ก.พ. 2563)
นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกร ณ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (27 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563 ณ อบต.ศิลาลอย ต.ศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27 ก.พ. 2563)
พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (27 ก.พ. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอนิคมน้ำอูน (27 ก.พ. 2563)
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปีงบประมาณ 2563 (27 ก.พ. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ออกตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (27 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ตำบลกำแพง ตำบลน้ำผุด และตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 (26 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปทุมธานี หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า (26 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการปล่อยสินเชื่อกองทุนให้แก่เกษตรกร ตามโครงการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (25 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 (25 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 (25 ก.พ. 2563)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ี่ดิน (24 ก.พ. 2563)
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (24 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 ก.พ. 2563)
โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (Mobile Unit) (24 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (21 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (21 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ ๑ (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ ๓ (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (20 ก.พ. 2563)
จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมออกบริการเกษตรกรให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (20 ก.พ. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3 (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.ปทุมธานี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตรวจสอบการถือครองที่ดิน ต.บึงบา และ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (20 ก.พ. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เก็บภาษี/ค่าเช่า ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายและการรังวัดแบ่งเขต ครั้งที่ ๒ (20 ก.พ. 2563)
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (19 ก.พ. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์