logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กม 2923 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น และ โรงจอดรถ ส.ป.ก.บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) (20 เม.ย. 2563)
ประกาศ ส.ป.ก. เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) (20 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. จับมือ สถ. ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและเกษตรกร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และผู้เสียภาษีสิ่งปลูกสร้าง (20 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 51 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค (แบบมีเข็ม) ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8064 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) (20 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. หารือและติดตามการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคการเกษตรจากวิกฤต Covid-19 (17 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ "หนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ" รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 เม.ย. 2563)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (17 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น POWELL หมายเลขรหัส ส.ป.ก.7440-001-0010-52/0656 สพป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามการดำเนินงานปรับแผนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รถขุดดินขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5.5 ตัน จำนวน 1 คัน (16 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (16 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map) ฐานข้อมูลที่ดิน (ALRO Land) และสารบบที่ดิน ผ่านทางระบบการประชุมทางไกลออนไลน์แบบ Web Conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (16 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชขนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้พักคอย โโยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์