logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ชลบุรี ช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง Covid-19 ครั้งที่ 4 (1 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสับบดกิ่งไม้ พร้อมชุดใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2563)
ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS (1 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2563 (1 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์หมายเลข ส.ป.ก.13000/ว55/0003/5 และ เครื่องพิมพ์ หมายเลข ส.ป.ก.13000/ว54/0003/6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เม.ย. 2563)
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 17 ชุด (30 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วงโควิด-19 (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2563)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 (30 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (30 เม.ย. 2563)
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง (30 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายกรกฎ กรายทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นางสาวนงค์เยาว์ กุลทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายสง่า เทพวาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายหัสดี แพงวงษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. มอบสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นภัย COVID-19 (29 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานอนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (29 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) จำนวน 2,400 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (29 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (นายธีรพงษ์ ศรีวิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัส ส.ป.ก.4120-001-0001-52/0599 สพป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วน เพื่อรองรับผลกระทลภัยแล้งและ COVID-19 (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน) (28 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมหารือโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ผ่านระบบ Video Conference (28 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์