logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านยานพาหนะสถานที่และสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการในภาวะเร่งด่วน เพื่อรองรับผลกระทลภัยแล้งและ COVID-19 (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน) (28 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมหารือโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ผ่านระบบ Video Conference (28 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 2 บ้านเหนือ ม.2 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ปริมาณงาน 52,100 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 เม.ย. 2563)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 (28 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี (28 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเหล็กใส่แม็กกาซีน จำนวน 408 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนพฤษภาคม 2563 (28 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายเมนและติดตั้งปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เม.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference (27 เม.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดดิน ขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5.5 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (27 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดคัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง (27 เม.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดคัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับสนับสนุนเกษตรกร โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) (27 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อใบปัดน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง สลับยาง และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 2 ล้อ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร จ.เชียงราย (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ี่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 รายการ (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (24 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์