logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำในสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 12 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (14 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.จัดฝึกอบรม โครงการเครือข่ายคุณธรรม เรื่อง “ยุคสงครามโควิด ปรับตัว ปรับจิต ปรับชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข”ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและรบบสูบน้ำโซล่าเซลล์พร้อมหอถังสูงเพื่ออุปโภคบริโภคในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 36/2559 แปลงที่ดินเลขที่ No.8 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ รถขุดไฮดรอลิค VOLVO EC210 D หมายเลขรหัส ส.ป.ก.3805-005-0003-62/0059 สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรมผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00ม. จำนวน 12 สาย ระยะทางรวม 4.716 กม. โดยว (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ส.ป.ก.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร กล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 17,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ ใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 12 สาย ระยะทาง 4.716 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังวหัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 2,974.46 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม จำนวน 6 สาย ระยะทางรวม 4.699 กิโลเมตร แปลงที่ดินเลขที่ No.83 (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานและพืชสมุนไพรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึก สำหรับเครื่อง plotter จำนวน 5 รายการ (13 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (13 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมทบทวนระบบคุณภาพของ ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กง 1360 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 9041 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 ก.ย. 2564)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 ก.ย. 2564)
สำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting (10 ก.ย. 2564)
 ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (10 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (10 ก.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จังหวัดนครพนม (10 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์