logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ค. 2563)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 004/2563 การจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แปลง No.14 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (18 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แปลง No.14 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 (18 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพรมยางรองพื้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2563)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป (18 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (15 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดประชุมนำเสนอรูปการแสดงผลและการทำงานของเว็บไซต์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (15 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดประชุมหารือการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับกรมป่าไม้ (15 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คแอร์ของรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กฉ 2463 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID 19 (15 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด (15 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุการเกษตร (15 พ.ค. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบตรวจสอบการถือครอง กรณี แปลงที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดินแล้ว จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมงานพัฒนาแหล่งน้ำและถนนในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบ Video Conference (14 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (14 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข " (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างคนงานสนามของนายพลวัต ชาตะวิทยากูล (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงาน จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่1) (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) เป็นเงินทั้งสิ้น 44,040.00 บาทถ้วน (14 พ.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 4/2563 (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เรื่องคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินในท้องที่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ งานกองุทน (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2563)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินดินแดง จังหวัดชลบุรี นำมะม่วงหิมพานต์มาจำหน่าย ณ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์