logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ งานกองุทน (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2563)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินดินแดง จังหวัดชลบุรี นำมะม่วงหิมพานต์มาจำหน่าย ณ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (Unit School) ตามนโยบาย ALROSMART (13 พ.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อมูล 3 ฐาน (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ราชการ กค 4137 ป (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท ๔๔๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 6 รายการ (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 38 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาและให้ข้อเสนอความคิดเห็น กรณีผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎกระทรวงฯ (12 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลฐานข้อมูลกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (12 พ.ค. 2563)
"เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน" ส.ป.ก. ถวายนมไทย-เดนมาร์ค วัดปรินายกฯ (12 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยม่วง ม.2 บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยม่วง ม.2 บ้านโนนสวรรค์ ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(เงินกองทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกรฯ (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรฯ (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ราชการ และถมดิน (12 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ.2563 (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2563)
พิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล ๒๕๖๓ (11 พ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่าน ระบบ Web Conference (8 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์