logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานผืนดินพระราชทาน จ.นครนายก (27 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านจิตตมาส หมู่ที่ 5 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 95,800.00 บาท (27 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.น่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค พืชผักสวนครัว และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยร่วมบริจาคผ่านตู้ปันสุข (27 พ.ค. 2563)
#ปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด - 19 ********************************** วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค พืชผักสวนครัว และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยร่วมบริจาคผ่านตู้ปันสุขในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โรงเรียนราชานุบาล วัดสวนตาล วัดหัวเวียงใต้ เป็นต้น
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน (27 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 (27 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างงานจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช้คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 13000/ค58/006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าต่วนสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปน้ำหยด จำนวน 9 ม้วน , วาล์วเกษตรเทปหยดแบน จำนวน 113 แพ็ค และถังพลาสติก จำนวน 9 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่ม ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จำนวน 52 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ (26 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (26 พ.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (คปจ.) ครั้งที่ 1/2563 (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุท่อพีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารห้องน้ำบริการประชาชน (26 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ราชการ และถมดิน (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ต้นแบบฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร (26 พ.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 5/2563 (26 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ชลบุรี ให้สินเชื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2563)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ส่งมอบกล้าไม้ยืนต้นให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานผืนดินพระราชทาน จ.ปทุมธานี (25 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (25 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็น Power Supply จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 (25 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์