logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ตำบลสระคู จำนวน 33 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความยินยอมหรืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (29 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกรับคำขอเข้าทำประโยชน์และสอบสวนสิทธิที่ดินแปลงที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (29 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับพื้นที่เพื่ื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวมในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 จังหวัดสงขลา พื้นที่ 111-2-45 ไร่ ตำบลสะพานไ (29 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา นายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ได้เดินทางมาติดตามงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (29 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3 นิ้วx3นิ้วx1เมตร จำนวน 300 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,500.00 บาท (29 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนระยะที่ 3 (29 พ.ค. 2563)
#จิตอาสาต้านภัยแล้ง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓ ************************** วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนระยะที่ 3 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. น่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการมอบปัจจัยให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วม เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นมะม่วงโชคอนันต์ ต้นผักหวาน และต้นชะอม เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดูแลรักษาต้นไม้ และร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ณ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินบ้านหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กย 7253 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเชื่อมต่อระบบ Conference เข้ากับโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมแนวทางการเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด ๑๙ ด้านเกษตร ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web conference) (28 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (28 พ.ค. 2563)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่เพื่อปลูกหญ้าแฝกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ 2 บ้านจิตตมาส หมู่ที่ 5 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างจ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านเขาห้ายอด หมู่ที่ 1 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (28 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดทำมุม ALRO SMART “องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ” (28 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ (28 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมิถุนายน 2563 (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แปลง No.14 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมิถุนายน 2563 (28 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และคณะ ลงพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานผืนดินพระราชทาน (28 พ.ค. 2563)
ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างขุดขยายสระน้ำสาธารณะหนองเอียด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักคริลิค ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน, ซื้อเครื่องพิมพ์แบบแคร่สั้น, ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (27 พ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์