logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อว้สดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กล่องไม้เลี้ยงผึ้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ส.ป.ก.ทะเบียน กข7380ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 9,914.62 บาท (4 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดิอน พฤษภาคม 2563 (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประตูห้องสารบบที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2563 (4 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2563 (4 มิ.ย. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (3 มิ.ย. 2563)
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 2563)
นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (3 มิ.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วงเงินงบประมาณ 20,933,400 บาท) (2 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ (2 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมงานพัฒนาถนนในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบ Video Conference (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 17 ชุด (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (2 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (2 มิ.ย. 2563)
ประชุมผ่านระบบ Application Zoom การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) (2 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการขอกู้เงินกองทุน ส.ป.ก.และรับคำขอกู้ (2 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสว่างแดนดิน ส่องดาวเจริญศิลป์ และอำเภอเต่างอย (2 มิ.ย. 2563)
ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (2 มิ.ย. 2563)
การอบรมการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2563)
ประชุมชี้แจงโครงการภายใต้แผนงาน / โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนเอกสาร ส.ป.ก. 7440-010-0059-56-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มิ.ย. 2563)
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเข้าพบเพื่อศึกษาข้อมูลโครงการงานของ ส.ป.ก. (1 มิ.ย. 2563)
สำนักบริหารกองทุน ประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (1 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิด KICK OFF การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) (1 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563 (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าระบายสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการประชาชน กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงเหล็กซุ้มประตู และต้นไม้ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์