logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.เลย ปล่อยสินเชื่อเงินกองทุน ส.ป.ก. ประจำปี 2563 (9 มิ.ย. 2563)
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (9 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (9 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมกิจกรรม จิตอาสา (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานสนาม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ตามแบบสขร.1 (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำหรับการปลูกหญ้าแฝก โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 (9 มิ.ย. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดตกต่งต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.เลย จัดประชาคมโครงการขุดลอกอ่างน้ำเซิม (9 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit (9 มิ.ย. 2563)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (8 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมเตรียมการสำหรับโครงการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่างและบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของสหพันธรัฐเยอรมันนี (GIZ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระน้ำสาธารณะหนองเอียด ตำบลผไทรินทรอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (8 มิ.ย. 2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งต่างๆ (8 มิ.ย. 2563)
น.ส.อมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเกษตรกรในเขตปฏิรูป ตั้ง "ตู้ปันสุข" บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ covid-19 (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่โช๊คอัพหลังพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 5845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่โช๊คอัพหลังพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 5845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่โช๊คอัพหลังพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 5845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ เปิดโรงเรียนเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ (6 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ เปิดโรงเรียนเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ (6 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (5 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ (5 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมสำรวจสถานภาพปัจจุบันของงานบริการสำคัญ สำหรับประชาชน (5 มิ.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่แปลง คทช. จ.กาญจนบุรี (5 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (5 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์