logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกรับคำขอเข้าทำประโยชน์และสอบสวนสิทธิที่ดินแปลงที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (29 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา นายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ได้เดินทางมาติดตามงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (29 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนระยะที่ 3 (29 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดทำมุม ALRO SMART “องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ” (28 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ (28 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (28 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และคณะ ลงพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานผืนดินพระราชทาน (28 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.น่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค พืชผักสวนครัว และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยร่วมบริจาคผ่านตู้ปันสุข (27 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 (27 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 (27 พ.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (คปจ.) ครั้งที่ 1/2563 (26 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ชลบุรี ให้สินเชื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 (26 พ.ค. 2563)
ปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.ปทุมธานี ส่งมอบกล้าไม้ยืนต้นให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 (25 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 พ.ค. 2563)
รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ดินพระราชทานในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (25 พ.ค. 2563)
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลป่าคา ตำบลผาทองและตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (22 พ.ค. 2563)
เกษตรอินทรีย์ทางรอดสู่ความยั่งยืน (22 พ.ค. 2563)
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น (21 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563 (20 พ.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงขุดสระขนาดความจุ 2,000,000 ลบ.ม. (19 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 (19 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.น่าน ร่วมจัดกิจกรรม ตามโครงการ “ตู้ปันสุข แบ่งปันความสุข” (18 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID 19 (15 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (14 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข " (14 พ.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 4/2563 (14 พ.ค. 2563)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินดินแดง จังหวัดชลบุรี นำมะม่วงหิมพานต์มาจำหน่าย ณ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก (13 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน (Unit School) ตามนโยบาย ALROSMART (13 พ.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อมูล 3 ฐาน (13 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (12 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ.2563 (12 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรม “ครัวนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (8 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ เพิ่มเติม รอบที่2 (7 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) (7 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.สตูล จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติประจำปี พ.ศ. 2563 (5 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.กาญจนบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ชลบุรี ช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าช่วง Covid-19 ครั้งที่ 4 (1 พ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดคัดกรอง เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง (27 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์