logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร กิจกรรมพัฒนาธุรกิจในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,530.00 บาท (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ขนหญ้าแฝกโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000.00 บาท (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (16 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (16 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (15 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินสภาประชาชน ๔ ภาค (15 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์กล้าไม้ให้เกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 128,500.00 บาท (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนและปลูกปญ้าแฝก จำนวน 15,000 กล้า โดยวิธเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิกธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ไกลเกลี่ยพื้นที่พิพาทแนวเขตทางสาธารณะ ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูพานและคำตากล้า (15 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) (15 มิ.ย. 2563)
ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนิคมน้ำอูน (15 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (15 มิ.ย. 2563)
ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile บnit) อำเภอคำตากล้า บ้านม่วง และอำเกอวานรนิวาส (15 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2563 (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประจำศูนย์ ศพก.เครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพวเตอร์ (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ 7660 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนศุนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (12 มิ.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ ร่วมกันอบรมข้าราชการใหม่และพนักงานราชการใหม่ของ กลุ่มตรวจและประสานราชการ (Unit School) (12 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมงานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบ Video Conference (12 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้า การนำเสนอรูปการแสดงผลและการทำงานของเว็บไซต์ (12 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (12 มิ.ย. 2563)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน (12 มิ.ย. 2563)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ในฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน นายชำนาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในการนี้ มี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรายงานผลงาน ณ ห้องประชุมโครงการ ฯ บ้านน้ำย้อย หมู่ที่ 10 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (12 มิ.ย. 2563)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินเอกชนแปลง 4 ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (ส.ป.ก.ลำพูน) จัดซื้อและเกษตรกรชำระค่าเช่าซื้อครบแล้ว จำนวน 40 ราย 45 แปลง เนื้อที่ 442 ไร่ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และนายชำนาญ บุญประเสรืฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืช ปศุสัตว์ บ้านจำชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน (12 มิ.ย. 2563)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายอำนาจ เขม่นกิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายพเยาว์ วังคะออม นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม (12 มิ.ย. 2563)
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 (12 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์