logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (24 มิ.ย. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และล้างทำความสะอาดระบบทำความเย็น (แอร์) ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศรีอยุะยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ 2462 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจเช็คซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน สส - 3693 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (23 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอภินพ ถั่วทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตอำเภอท่าตะเกียบ (23 มิ.ย. 2563)
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนากลุ่มเทคนิคการย้อมครามและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืน (23 มิ.ย. 2563)
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (23 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย (23 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.สกลนคร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร อบต.ดงหม้อทอง และอบต.บ่อแก้ว ร่วมกันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตร (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระะนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื้่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กจ 8886 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 6,349.415 ลบ.ม.โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก สายที่ 3 แปลงที่ดินเลขที่ no 83 จ.ชุมพร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 3.295 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 มิ.ย. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กฉ 2462 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโรงงาน, วัสดุการเกษตร, วัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (22 มิ.ย. 2563)
ผู้บริหาร ส.ป.ก. ลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (22 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( กพอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (22 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมเปิดรับความคิดเห็นรูปแบบและการใช้งานเบื้องต้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมือ สำหรับดำเนินงานโครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรับรองการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 1) ฯ (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,500.00 (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอะไหล่เครื่องจักรเครื่องมือ สำหรับดำเนินงานโครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 1) ฯ (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 27,500.00 (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรเครื่องมือ สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 3 ฯ แปลงที่ดินเลขที่ No.83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิธีเ (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในเแปลงเกษตรกรรม สายที่ 3 ฯ แปลงที่ดินเลขที่ NO.83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิ (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. บ้านกำมะเสน หมู่ 2 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์