logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กย-5405 สงขลา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการคุคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล (30 มิ.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเดือน มิถุนายน 2563 สำหรับรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. รับนโยบาย รมช.กษ. ขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่กระบี่น้อย (29 มิ.ย. 2563)
ร้อยเอก ธรรมนัส เบิกฤกษ์ล้มต้นปาล์ม เคลียร์พื้นที่เตรียมทำ กระบี่สมาร์ทซิตี้ เมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (29 มิ.ย. 2563)
ไกล่เกลี่ยพื้นที่พิพาทเเนวเขตระหว่างเกษตรกรกับพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน (29 มิ.ย. 2563)
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (29 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (29 มิ.ย. 2563)
ชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (29 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2563 (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 15 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกพื้นที่เพื่อประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดินพระราชทาน (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน (สารบบที่ดิน) (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 2563)
รมช.กษ. พร้อมคณะ ผู้บริหาร ส.ป.ก ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จังหวัดพังงา (28 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. เตรียมความพร้อม ต้อนรับ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.กระบี่ (28 มิ.ย. 2563)
ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ในการเดินทางศึกษาดูงานสภาพปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช (27 มิ.ย. 2563)
จัดอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปในสังกัด ส.ป.ก. (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุุคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ประกอบโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉ (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธิ (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,220.00 บาท (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหัดชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล (26 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์