logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุุคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ประกอบโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉ (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธิ (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,220.00 บาท (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหัดชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 2,100 บาท (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลปลูกหญ้าแฝก พร้อมขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจางะจง เป็นเงิน 4,840 บาท (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 3,300 บาท (26 มิ.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมร่วมกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเกษตรกรที่เดือดร้อนกรณีแปลงที่ดินทับซ้อน ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (25 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. จัดโครงการ "ตู้ปันสุข ส.ป.ก. หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมี ร่วมแบ่งปัน" (25 มิ.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน คทช.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (25 มิ.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ปากช่อง จ.นครราชสีมา (25 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (25 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 มิ.ย. 2563)
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดทำประชาพิจารณ์จัดทำแผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 (25 มิ.ย. 2563)
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและสนับสนุนวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ (25 มิ.ย. 2563)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายวิทยา ปันวารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพเยาว์ วังคะออม นายช่างสำรวจอาวุโส ร.ต.อ.อนุวัช ปล้องใหม่ นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 7 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน การชำระหนี้เงินกองทุนฯ การรับคำขอกู้เงินกองทุนฯ และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) โดยในการออกศูนย์บริการครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน 66 ราย ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านไฮหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในการนี้นายวิทยา ปันวารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ได้มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย เช่น ไผ่ซางหม่น มะม่วง ยางนา เงาะ กระชายดำ เป็นต้น ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมวนเกษตรในเขต ปฏิรูปที่ดิน ที่ให้แก่เกษตรกรผู้มารับบริการฯ ในครั้งนี้ด้วย
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจ (25 มิ.ย. 2563)
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ประชุมหารือเรื่องรายงานสรุปการตรวจสอบการเสียชีวิตของเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (25 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินอำเภอพนัสนิคม (25 มิ.ย. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายอภินพ ถั่วทอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวั (25 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างจ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านเขาห้ายอด หมู่ที่ 1 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 10,000 บาท (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2563)
ประการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามงาน ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ในท้องที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (24 มิ.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการโค่นสับปาล์มน้ำมัน พื้นที่ คทช แปลงหมายเลข ๘๓ จังหวัดชุมพร พร้อมประชุมติดตามความคืบหน้าแปลง คทช. จ.สุราษฎร์ธานี (24 มิ.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนและผลการปฏิบัติงาน โครงการ ปี ๒๕๖๓ พร้อมหารือเกษตรกร และคณะกรรมการฯ พอช แปลง No ๘๓ ต.หงส์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (24 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์