logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ทำโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวฯในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (13 ก.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมจัดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสนับสนุนวัสดุการเกษตรและพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสนับสนุนวัสดุการเกษตรและพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสิรมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) (13 ก.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563) (13 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.น่าน จัดกิจกรรม “บวชป่า สร้างฝาย ถวายเป็นพุทธบูชา” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างป่า แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในเ (13 ก.ค. 2563)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีนางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ นายอำนาจ เขม่นกิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายกฤษตพงษ์ อัมพุธ นายช่างสำรวจชำนาญงาน และคณะ จัดกิจกรรม “บวชป่า สร้างฝาย ถวายเป็นพุทธบูชา” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างป่า แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายมังกร ดีปินตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ป่าชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ ประกอบโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน หมายเลข ส.ป.ก. 5805-009-0001-55/0025 กลุ่มงานช่างและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ค. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ พร้อมลุยเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (11 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ อพ.สธ. (11 ก.ค. 2563)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (10 ก.ค. 2563)
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย เตรียมความพร้อม หนองหญ้าปล้อง เมืองเพชรฯ ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส (10 ก.ค. 2563)
ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) (10 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ส.ป.ก. ครั้งที่๑/๒๕๖๓ (10 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) สตูล ร่วมออกหน่วย พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดสตูล (10 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่ แปลงรวม (ระยะที่ 1) (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 52,890.00 บาท (10 ก.ค. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (10 ก.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) (10 ก.ค. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (10 ก.ค. 2563)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (10 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กม 2923 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2563)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ส.ป.ก.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในที่ประชุมฯ (10 ก.ค. 2563)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีนางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ นายอำนาจ เขม่นกิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายกฤษตพงษ์ อัมพุธ นายช่างสำรวจชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในที่ประชุมฯ และในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและอนุญาต ดังนี้ 1. อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 85 ราย รวม 100 แปลง เนื้อที่ 300-0-21 ไร่ 2. อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงชุมชน จำนวน 5 ราย รวม 5 แปลง เนื้อที่ 1-2-30 ไร่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีนางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ นายอำนาจ เขม่นกิจ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายกฤษตพงษ์ อัมพุธ นายช่างสำรวจชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานในที่ประชุมฯ และในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและอนุญาต ดังนี้ 1. อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 85 ราย รวม 100 แปลง เนื้อที่ 300-0-21 ไร่ 2. อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงชุมชน จำนวน 5 ราย รวม 5 แปลง เนื้อที่ 1-2-30 ไร่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ตามแบบ สขร.1 (10 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์