logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถ SAMSUNG SE 210 LC หมายเลขรหัส ส.ป.ก. 380-005-0003-035/36 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำระบบไฟฟ้าและระบบอื่น ๆ ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (17 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. คว้า ๔ รางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (16 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม NO603 พื้นที่ดำเนินการ 3,358-0-82 ไร่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์พร้อมหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่36/2559 แปลงที่ดินเลขที่ NO.83 โซนท (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กข 4240 อจ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กค 9453 อจ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กข 4240 อจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรหมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระบียบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (15 ก.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (15 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (15 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2564 (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 760 อจ (15 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปรับสภาพน้ำในสระน้ำ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 12 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (14 ก.ย. 2564)
ส.ป.ก.จัดฝึกอบรม โครงการเครือข่ายคุณธรรม เรื่อง “ยุคสงครามโควิด ปรับตัว ปรับจิต ปรับชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข”ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom Meeting (14 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์