logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตเพื่อสนับสนุนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและปัจจัยการผลิตสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2563 จำนวน 1 ผืน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับห้องเย็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโบายรัฐบาล (คทช.) ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา (19 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2563 (18 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก (17 ก.ค. 2563)
รมช.กษ.ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและพบปะเกษตรกรเดือดร้อนในพื้นที่ ส.ป.ก. ทับซ้อน จ.อำนาจเจริญ (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระน้ำสาธารณะหนองเอียด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา (17 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (17 ก.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดิอน มิถุนายน 2563 (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแทนทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเง (17 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปล่อยสินเชื่อกู้เงินกองทุนฯที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงาน 18 แห่ง ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยใช้จ่ายจากแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 256 (17 ก.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงเดือน เมษายน 2563 -30 มิถุนายน 2563 (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปลูกหญ้าแฝก (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปลูกหญ้าแฝก (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปลูกหญ้าแฝก (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ประกอบโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และเอกสารเผยแพร่ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็นอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิต (ห้องเย็น) หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.1000-0006-0091/57 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ USB Hub จำนวน 8 อัน , หมึกคอมพิวเตอร์ 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เตรียมความพร้อมรับคณะ รมช.กษ. ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ (16 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จ.อำนาจเจริญ (16 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมรับฟังปัญหาที่ดินของเกษตรกรและการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.อุบลฯ (16 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการปรับวิถีชีวิตของชาวศรีสะเกษ มาตรฐานใหม่ (New Normal) และพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ ผ่านการเยี่ยมชมวิถีเกษตรครบวงจร ณ สวนทุเรียนทับทิม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (16 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (16 ก.ค. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 42 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (16 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ (16 ก.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งต่างๆ (16 ก.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งต่างๆ (16 ก.ค. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (16 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์