logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น 1 เป็นศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก.ชุมพร ของจังหวัดชุมพร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กม 2923 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครืองสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์สละ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้งานหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร กิจกรรม แปลงเรียนรู้การใช้ประโยชน์ระบบหญ้าแฝก ปีงบประมาณ พ.ศง 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอาทิตยา ทองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และคณะ ร่วมดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข-2940 สงขลา (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
นำเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ประเภทแปลงใหม่ศึกษาดูงานการเรียนรู้การบริหารจัดการการเลี้ยงโคขุนและอาหารสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร และกลุ่มแปลงใหญ่โคขุนตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม (29 ก.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ออกสำรวจพื้นที่โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (29 ก.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยและวัสดุการเกษตรฯ (29 ก.ค. 2563)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้และการจัดทำแปลงปลูกหญ้าแปลงรวมสำหรับการเลี้ยงโคขุนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (โคเนื้อ) (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
การรับสมัครเกษตรร่วมโครงการฝายชะลอน้ำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน(ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Cannon MF 3010 สีดำ สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา (28 ก.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (28 ก.ค. 2563)
รมช.กษ. รุดรับข้อร้องเรียนเกษตรกรประสบปัญหาจากการประกาศเขต ส.ป.ก. ทั้งอำเภอ อ.เมืองนครราชสีมา (27 ก.ค. 2563)
รมช.กษ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก ทับซ้อน อ.เสิงสาง และโรคใบด่างระบาด จ.นครราชสีมา (27 ก.ค. 2563)
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมปอง อินทร์ทอง (อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) (27 ก.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามแผนภารกิจ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (25 ก.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามแผนภารกิจ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (25 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (24 ก.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ส.ป.ก.ภูเก็ต (24 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (24 ก.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ ของ ส.ป.ก.ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) จังหวัดพิจิตร (24 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์