logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (4 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของ ส.ป.ก. (4 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (4 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และร่างของเขตของงานซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,503.858 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 2 ในแปลงที่ด (4 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและแปลงต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร และเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,503.858 ลบ.ม. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 2 ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดพืื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 แป (4 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ออกให้ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 21 ณ วัดปทุมนายก ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดสำนักาน (4 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ขอส่งรายงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้าย/ติดตั้งระบบเครือข่ายแลน (LAN) ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบไฟฟ้า กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเสื้อโปโลพร้อสกรีน จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 (3 ส.ค. 2563)
ประกาศ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 3765 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อนิสสัน โดยวิธีเแพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (3 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (3 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุม เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการ ๑ ชุมชน ๑ แหล่งน้ำ (3 ส.ค. 2563)
ประกาศ จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะ (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2/2563 (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8064 กระบี่ (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (3 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินอำเภอวังน้อย ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่มโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (1 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์